پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

ورد بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

خلاصه

تعاریف

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • زمينه پژوهش و مروري بر اپيدميهاي رخ داده از شير
 • كلياتي در خصوص بستني
 • تاريخچه بستني
 • تعريف بستني
 • ارزش غذايي بستني
 • مواد جامد غير از چربي
 • مواد امولسيون كننده
 • مواد طعم دهنده
 • فرآيند توليد بستني
 • توزين كردن
 • يكنواخت كردن گويچه هاي چربي
 • افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده
 • قالب گيري و بسته بندي
 • اپيدميولوژي آلودگيهاي ميكروبي
 • خصوصيات عمومي و كلينيكي باكتريهاي جدا شده در بستني
 • ميكروبيولوژي لبنيات
 • ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده فساد در شير
 • باسيلهاي گرم منفي بي هوازي اختياري
 • گروه كلبسيلا، انتروباكتر، سراتيا
 • تشخيص سالمونلا از جنس هاي ديگر
 • باكتريهاي گرم منفي غير تخميري و غيرشايع
 •  يرسينيا
 • يرسينيا انتروكوليتيكا ويرسينياپسودوتوبركلوزيس
 • آزمايشات تشخيصي
 • استافيلوكوك
 • ساختمان سلولي
 • مسمومين غذايي استافيلوكوكي
 • باسيل هاي گرم منفي بدون اسپور
 • وقوع و رشد ليستريا در شير و فرآورده هاي آن
 • روشها و مواد مورد نياز
 • نحوه نمونه برداري
 • بررسي هاي انجام شده
 • روش آزمايش نمونه هاي مواد غذايي
 • رقيق كننده ها
 • روش تهيه سرم فيزيولوژي
 • شمارش و شناسايي كلي فرم ها
 • شناسايي سالمونلا
 • طرز تهيه محيط كشت بردپاركر
 • محيط اختصاصي پالكام

 

دارای 5 فصل

دارای 149 صفحه

ورد بررسي آيات وارده در شأ ن حضرت امير( ع) از ديدگاه مفسران شيعه وسنت

6,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

تعاریف

چکیده

نتیجه گیری

دسته بندی

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • اهميت موضوع
 • سوال تحقيق
 • بررسي آيات از ديدگاه شيعه و سنت
 • تفسير آيات وارده
 • مقدمه علل اختلافات تفاسير شيعه و سني
 • روایت

 

دارای 2 فصل

دارای 118 صفحه

ورد بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

چکیده

فهرست

تاریخچه

تعریف

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

به همراه متن لاتین

عناوین عبارتنداز:

 • كلياتي دربارة كلزا
 • اهميت وجايگاه كلزا در ايران
 • سطح زيركشت، توليد وعملكرد كلزا در جهان و ايران
 • خصوصيات گياه شناسي
 • ساقه
 • گل
 • ميوه
 • مراحل فنولوژي
 • اكولوژي كلزا
 • آماده سازي زمين
 • ميزان بذر وتراكم بوته
 • روش كاشت
 • علف‌هاي هرز
 • خرمن كوبي
 • تنش خشكي يا تنش آبي
 • تنظيم اسمزي
 • تأثير تنش خشكي بر رشد ساقه و برگ
 • عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكي ورژيمهاي رطوبتي
 • تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه
 • تعداد خورجين در گياه بوته
 • تعداد دانه در خورجين
 • وزن هزار دانه
 • تأثير تنش خشكي بر صفات كيفي
 • تجزيه و تحليل رشد
 • تجمع ماده خشك
 • شاخص سطح برگ
 • مشخصات محل اجراي آزمايش
 • مشخصات آزمايش
 • طرح آزمايشي
 • عمليات زراعي
 • نمونه برداري
 • تعيين وزن خشك برگ و وزن خشك كل
 • اندازه گيري صفات كمي
 • تعيين درصد روغن دانه
 • تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، ساختاري و زراعي
 • تعداد شاخه فرعي در بوته
 • طول خورجين شاخه فرعي
 • تعداد خورجين در ساقه ا
 • تعداد دانه در خورجين ساقه فرعي
 • تعداد دانه در خورجين
 • عملكرد بيولوژيك
 • عملكرد روغن دانه
 • وزن خشك كل گياه
 • وزن خشك برگ
 • روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی
 • روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

دارای 140 صفحه

ورد بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مفدمه

فهرست

چکیده

اهداف

تعاریف

خلاصه

نمودار

نتییجه  گیری

منابع

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • تعريف ازدواج
 • ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي
 • بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان
 • مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق
 • پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين
 • طرز تلقي ونگرشها
 • ميزان تحصيلات
 • تولد فرزند
 • تعداد فرزندان
 • دخالت اطرافيان وبستگان
 • تفاوت سني بين زن وشوهر
 • ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد
 • نيازهاي احساسي زن ومرد
 • چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود
 • زن در نقش همسري
 • زن در نقش همسري
 • موقعيت زن در اسلام
 • ازدواج از نظر اسلام
 • اهداف والاي ازدواج در اسلام
 • خواستگاري
 • جهيزيه
 • حقوق زن وشوهر
 • اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم
 • خانواده متزلزل
 • خانواده متكامل
 • ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر
 • ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر
 • شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم
 • طلاق
 • خانواده گسسته
 • تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه
 • تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق
 • وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني
 • هوش واستعدادهاي ديگر
 • بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني
 • هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد
 • عوامل موثر در رشد هوش
 • هوش چگونه به ارث ميرسد
 • نقش زمان در تشكيل هوش
 • آزمون استانداردشده هوش
 • آزمونهاي گروهي
 • ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش
 • نظريه دوعاملي اسپيرمن
 • نظريه سه بعدي گيلفورد
 • نظريه دوسطحي جنسن
 • فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
 • جامعه مورد بررسي
 • ابزار وروش اجراي پژوهش
 • آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH
 • 2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN
 • روش اجراي پژوهش
 • معرفي طرحهاي پژوهش
 • ارائه وتحليل نتايج كمي
 • يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها
 • تفسير نهايي
 • يشنهادات
 • جدول داده‎هاي خام مردان
 • جدول داده هاي خام زنان
 • جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان
 • برگ نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون

 

دارای 5 فصل

دارای 150 صفحه

ورد بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد

5,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

تعاریف

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • مصارف مهم ايستگاه
 • تابلوهاي روشنائي
 • روشنائي اضطراري
 • تابلو MLP2
 • محاسبه روشنائي سكوها
 • محاسبه روشنائي براي سالن‌ بليت‌فروشي و هال ورود به سكو
 • محاسبه روشنائي راهروهاي بخش تهويه و تهويه تونل
 • محاسبه روشنائي اتاق فني
 • محاسبه روشنائي اتاق كنترول محلي و اتاق حراست
 • محاسبه روشنایی بخش پله ورودی به ایستگاه
 • تعيين سطح مقطع كابل‌هاي تابلوهاي اصلي
 • تعيين سطح مقطع كابل تابلو MLP2
 • سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطح‌الارضي
 • تعيين سطح مقطع كابل تابلوي DEWATERING- PANEL

 

دارای 54 صفحه

ورد بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

پیش گفتار

تاریخچه

تعاریف

چکیده

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

عناوین عبارتنداز :

 • جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
 •  علل وضرورت وجودي شوراي امنيت
 • تشكيلات وابسته به شوراي امنيت
 • ديدگاه موافقين و مخالفين
 • صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
 • انواع صلاحيت شوراي امنيت
 • صلاحيتهاي مشترك
 • نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت
 • تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت
 • نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت
 • حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض
 • صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور
 • اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد
 • اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت
 • اقدامات اجبار كننده ي قهري
 • مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر( نمونه هاي عيني)
 • مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد
 • محدوديتهاي كلي  و عام
 • مشروعيت  اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها
 • الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليلماده‌ي 25 منشور)
 • برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي
 • عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور
 • مكانيسم هاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد  
 • صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
 • فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي به يك مساله ي واحد
 • مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت

دارای 3 فصل

دارای 156 صفحه

ورد بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

16,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

خلاصه

دسته بندی

تعاریف

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • اكسيم‌ها و كاربرد آنها
 • اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت
 •  فارماكوكينتيك اكسيم‌ها
 • خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro
 • اثربخشي درماني اكسيم‌ها
 • اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره
 • تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره
 • اكسيم با كاربرد علف‌كش
 • اثر ضد قارچي اكسيم‌ها
 • شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي
 • فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي
 • طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول)
 • تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم
 • منابع آنتي‌بيوتيك‌ها
 • آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام
 • علت‌شناسي بيماري آلزايمر
 • مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج
 • دارو درماني صرع
 • مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پت
 • تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون
 • روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئ
 • روش خالص سازي كتون سنتز شده
 • انتخاب حلال
 • صاف كردن محلول داغ
 • خشك كردن بلور‌ها
 • روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي

طيف‌هاي كتون سنتز شده

 • تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-
 • طيف‌هاي اكسيم سنتز شده

 

دارای 2 فصل

دارای  117  صفحه

شامل:

مقدمه

فهرست

خلاصه

دسته بندی

تعاریف

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • اكسيم‌ها و كاربرد آنها
 • اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت
 •  فارماكوكينتيك اكسيم‌ها
 • خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro
 • اثربخشي درماني اكسيم‌ها
 • اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره
 • تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره
 • اكسيم با كاربرد علف‌كش
 • اثر ضد قارچي اكسيم‌ها
 • شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي
 • فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي
 • طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول)
 • تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم
 • منابع آنتي‌بيوتيك‌ها
 • آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام
 • علت‌شناسي بيماري آلزايمر
 • مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج
 • دارو درماني صرع
 • مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پت
 • تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون
 • روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئ
 • روش خالص سازي كتون سنتز شده
 • انتخاب حلال
 • صاف كردن محلول داغ
 • خشك كردن بلور‌ها
 • روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي

طيف‌هاي كتون سنتز شده

 • تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-
 • طيف‌هاي اكسيم سنتز شده

 

دارای 2 فصل

دارای  117  صفحه

ورد بررسي برخي آراء مفسرين شيعه و سني در مورد سوره مباركه غاشيه

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

تعاریف

مفاهیم

نتیجه گیری

منابع

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • تعريف موضوع
 • پيشينه موضوع
 • سئوال‌هاي فر
 • محدوديت‌هاي تحقيق
 • بررسي لغوي لغات مطرح شده در سوره مباركه غاشيه
 • غاشيه
 • خاشعه
 • ناصيه
 • حاميه
 • ضريع
 • يُسمن
 • لاغيه
 • سُرُر
 • مرفوعه
 • نمارق
 • زرابّي
 • نصبت
 • مصيطر
 • اياب
 • تفسير آيات سوره مباركه غاشيه
 • ارتباط سوره با سوره قبل
 • ارتباط سوره غاشيه با سوره طور
 • مفهوم كلي دسته اول، آيات 7 تا 1
 • ترجمه و تفسير آيات
 • بررسي نكات برجسته سوره مباركه غاشيه
 • نعمت‌ها و نقمت‌هاي اخروي
 • نعمتهاي اخروي
 • توجه به آيات آفاقي
 • شتر
 • آسمان و زمين
 • كوه
 • چه كساني پند پذيرند؟
 • شرط تذكر
 • رسالت پيامبر صلي‌الله عليه و آله
 • سخني درباره نبي و رسول
 • فرق نبي و رسول
 • پيامبر (ص) رابط انسان و خدا
 • پيامبر (ص) سراج منير
 • اهل بيت درهاي هدايت

 

دارای 98 صفحه

ورد بررسي تأثير عوامل مديريتي بر صفات اقتصادي گله‌هاي مرغ مادر گوشتي

6,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

تاریخچه

تعاریف

نمودارها

جدول ها

خلاصه لاتین

دسته بندی

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • تاريخچه صنعتي شدن مرغ در دنيا و ايران
 • تغذیه گله هاي مرغ مادر گوشتی
 • احتیاجات انرژی جوجه های در حال رش
 • محدودیت خوراک
 • محدودیت کمی خوراک
 • تغذیه یک روز در میان
 • سوخت و ساز کلسیم
 • وزن تخم مرغ و جوجه درآوری
 • احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله هاي مرغ مادر گوشتی در دوره
 • مدیريت گله هاي مرغ مادر گوشتی
 • جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی)
 • تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی
 • مواد و روشها
 • محل انجام پژوهش
 • واحد آماری
 • نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش
 • تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی
 • تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی
 • تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی
 • تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی
 • انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی
 • متغيیرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)
 • متغيیرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)
 • متغيیرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی
 • اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوري گله هاي مرغ مادر گوشتی
 • اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن 20 هفتگی
 • اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)
 • اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی
 • اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی
 • اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی
 • اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی
 • اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی
 • اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گو
 • اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی
 • اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ
 • اثر مدت زمان روشنايي گله هاي مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسي
 • اثر تمهيدات محيطي در دوره توليد گله هاي مرغ مادر گوشتی
 • اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله هاي مرغ مادر گوشتی
 • اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره تولید
 • اثر پروتئین خام مصرفي سرانه (در روز) خروس گله هاي مادر گوشتی در دوره توليد
 • اثر نسبت خروس به مرغ گله هاي مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری
 • اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله هاي مادر گوشتی
 • اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره پرورش گله هاي مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم
 • متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) در دوره تولید مرغ و خروس گله هاي مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگي)
 • اثر میزان مصرف سرانه آمينو اسيدها (متيونين و متيونين + سيستئين و ليزين) خروس گله هاي مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم
 • اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی
 • اثر میزان باقیمانده تبخیر
 • اثر میزان قلیائیت کل

 

دارای 136 صفحه

ورد بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

اهداف

تعاریف

دسته بندی

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت ت
 • جامعه آماري
 • ابزار پژوهش
 • تعريف اصطلاحات
 • معلوليت جسمي- حركتي
 • خودپندار
 • روان‌نژندي (روان رنجوري)
 • توانبخشي
 • پيشينه تحقيق
 • تعريف خلاقيت
 • رابطه خلاقيت و ويژگي‌هاي شخصيتي
 • ديدگاه گيلفورد درباره خلاقيت
 • خلاصه‌اي از تاريخچه نظريه‌هاي خود
 • چگونگي شكل‌گيري خود
 • نقش تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوان
 • معلول چيست؟
 • انواع معلوليت
 • جنبه‌هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي
 • مشكلات ناشي از معلوليت و نقايص بدني
 • تأثير والدين بر شخصيت افراد معلول جسمي- حركتي
 • جامعه آماري
 • روش نمونه‌گيري
 • آزمون خلاقيت تورنس
 • آزمون خودپذيري
 • روش آماري
 • نقد و اعتبار فرضيه‌ها
 • خلاصه فصول قبل

 

دارای 5 فصل

دارای 85 صفحه

ورد پرژه ساختارسرامیک CeO2

0 نقد و بررسی
2,500 تومان

ورد پرژه ساختارسرامیک CeO2

2,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

تعاریف

مفاهیم

نتیجه گیری

به همراه متن لاتین

عناوین عبارتنداز:

 • ساختار
 • جزئیات تجربی
 • آزمایش
 • نتایج

دارای 12 صفحه

دارای 2 فایل پی دی اف

ورد روابط خارجي ايران با كشورهاي جهان سوم از 1320 به بعد

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

فهرست

پیشگفتار

اهداف

تعاریف

نتیجه گیری

منابع

تاریخچه

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • اهميت تحقيق
 • فرضيات تحقيق
 • روش تحقيق
 • خصوصيات كشور پاكستان
 • پيدايي پاكستان
 • جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي
 • دين و مذهب رسمي
 • شيعيان پاكستان
 • ويژگي‌هاي ارتباطي
 • مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور پاكستان
 • تاريخچه روابط  ايران و پاكستان
 • روابط ايران و پاكستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا به امروز
 • روابط استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و پاكستان

 

دارای 110 صفحه

فایل کامل می باشد وآماده پیرینت است